Aktif Konular  Forum Üyelerini Göster  Takvim  Forumu Ara  Yardım  Kayıt Ol  Giriş
Yaşam
 Gitarist | Güncel | Yaşam
Mesaj icon Konu: Müzik demek gitar demek.. Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
anycall
Moderatör
Moderatör
Simge

Kayıt Tarihi: 22-Şubat-2009
Konum: Istanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 95
Alıntı anycall Cevaplabullet Konu: Müzik demek gitar demek..
    Gönderim Zamanı: 15-Mayıs-2009 Saat 15:17
Gitaryn tarihinin ilk Babil'de ba?lady?yna inanylmakta,bununla beraber Roma ve eski Mysyr'daki çe?itli enstrümanlarda da gitaryn atasy sayylmalaryny sa?layacak özelliklere rastlanmy?tyr. Y?te gitaryn gizemli hikayesi kysaca böyle. Ama gelin detayyna ve gitaryn çe?itlerine birlikte bakalym.
Gitar,parmakla ya da penayla çalynan esasen sekiz ?ekline benzeyen yanlary iki tarafy oyuk üzerinde ses perdeleri olan uzun saply ve telli bir çalgydyr. Gitarlar genelde alty tellidir ve de?i?ik a?aç türlerinden yapylyrlar.
Gitaryn ilk atasy Orta Asya'da yapylmy? olan uddur. Ylk ba?larda ud gibi olurken Orta Asya'dan göç edip Avrupa'ya giden Orta Do?u Türkleri udu de?i?tirip ba?ka bir hal almasyna neden olmu?tur. Gitaryn ilk örnekleri Yspanya'da ve parmakla çalyndy. Daha sonra gitara be? tel takyldy,daha önce sayysy az olan perdeler ona çykaryldy.
Teller pesten tize do?ru "la-re-sol-si-mi"olarak akortlanmaya ba?landy. 18.yy'yn sonlaryna do?ru pes tarafa kalyn bir "mi teli"eklenerek tel sayysy altyya çykaryldy. Daha sonra 19.yy.ortalarynda Antonio de Torres enstrümana yeni bir biçim verdi. Enstrümany daha belirgin bir hale getirdi(büyüttü). Vidaly burgular takyldy;saptaki perde sayysy on dokuza çykaryldy,fret artty;ses güçlendi,gö?üs içindeki balkonlar tek bir merkezden çykan seslere daha net yön verir oldu.
Daha sonra da gitar ?ekil olarak de?i?imlere u?rady.Folk ve caz müzi?inde kullanylan gitarlara çelik teller takyldy.1920 yylynda elektro gitar do?du. Elektro gitar sayesinde gövde rezonans kutusu olmaktan çykmy? enstrümanla dinleyici arasyna amplifikatör denen elektronik bir yükseltici girmi?tir.
Elektronik gitar do?duktan sonra da gitaryn çe?itleri artmaya ba?lamy?tyr. Kendi üzerinde amplifikatör bulunduran gitarlar,on iki telli gitarlar,çiftli gitarlar(üstte on iki telli altta alty-yedi telli),yedi telli gitarlar,perdesiz gitarlar,Headless (kafasyz) gitarlar çykmy?tyr.Yedi gitar çe?idi vardyr.

GYTAR TÜRLERY
Akustik Gitar
Alty telli Akustik Ibanez ve on iki telli Akustik Fender görünü? itibariyle akustik gitary andyran akustik gitarlaryn gövdesi klasik gitardan biraz daha ?i?man ve basyktyr. Daha dar bir sapa ve çelikten yapylmy? tellere sahip olmasy klasik gitarla arasyndaki en büyük farktyr. Tellerin çelikten olmasy akustik gitaryn klasik gitardan daha basynçly gergin bir sapa sahip olmasynyn nedenidir.
Bundan dolayy akustik gitar biraz daha sa?lam kasaya sahiptir klasik gitardan a?yrdyr ve tu?e yapysy daha farklydyr.

Elektro Gitar
Katy ve oyulmamy? gövdeye sahip olan elektro gitarda tellerden gelen ses manyetikler tarafyndan elektrik sinyallerine dönü?türülüp yükselticiye yollanyr. Genellikle pena ile çalynyr. Manyetiklerin titre?imi algylayabilmesi için çelik tel kullanylyr.Elektro gitar çok basit bir tanymla tellerin titre?imini gövdesinde bulunan manyetikler sayesinde elektri?e çeviren ve böylece amfiye ba?landy?ynda yüksek miktarda ses alynabilen gitardyr.
Di?er gitarlar gibi elektro gitarlar da sap,gövde ve bas olmak üzere üç ana bölümden olu?ur. Bu arada bazy elektro gitarlarda bas bulunmayabilmektedir.Gitarda gövde,manyetikleri,sesin tonu ve seviyesini ayarlayan kontrol devrelerini içeren ve telelrin bir ucunun ba?landy?y bölümdür.Teller,köprü ady verilen metal bir donanym üstünden geçerek ya gövdeye do?rudan ya da köprünün kendisine ba?lanmaktadyr. Tellerin hemen altynda,köprüyle sap arasynda yer alan,tellerin mekanik titre?imini elektri?e çeviren manyetikler,gövdenin içine yerle?tirilen elektronik ses-ton kontrol devresine ba?lydyr.Bu devre,manyetiklerden gelen sinyalin,amplifikatöre gitmeden önce tonunda ve ses seviyesinde de?i?iklik yapmak için kullanylyr.
Ayryca yine gövdedeki manyetik seçici anahtar,sesin rengini de?i?tirmek için istenilen manyetik veya manyetiklerin seçilmesini sa?lar.Gövdenin sapla birle?ti?i yerin alt taraf,sapyn gövde içindeki perdelerine kolay ula?masy için,içeri do?ru oyuk olarak yapylabilir(Single cutaway). Bazy gitarlarda bu oyuk hem altta hem de üstte olabilmektedir(Double cutaway). Gövdenin ?ekli,gitar oturarak veya ayakta çalynyrken en iyi dengeyi sa?layacak ?ekilde tasarlanyr.Daha çok rock müzikte kullanylyr.

Bas Gitar
Çaly?ma prensibi elektro gitara benzer.Fakat sesi normal gitardan bir oktav kalyndyr.Portede bas gitar için fa anahtary kullanylyr.De?i?ik çe?itlerde bas gitarlar da bulunmaktadyr.On iki telli,alty telli,be? telli,perdesiz,kafasyz.

Lap Steel Gitar
Hawaii yöresine ait bir gitardyr.

Perdesiz Gitar
Ara sesleri verebilmek için yapylmy?tyr. Normal gitara çok benzese de oldukça farkly bir ses rengine sahiptir.Perdesiz gitary 1976 yylynda ilk Erkan O?ur Türk müzi?i seslerine olan ihtiyacy için üretmi?tir.
Daha sonra perdesiz elektrik gitar,sekiz telli perdesiz gitar,çift saply elektrik ve klasik perdesiz/perdeli gibi farkly modellerini üretmi?tir.

Yedi Telli Gitar
Klasik alty telli gitarlardan pek bir farky yoktur.Ancak tek nihai fark en üstte bulunan E (mi) telinden önce B (si) telinin konulmasydyr.

Weissenborg Gitar
Weissenborg ya da bir di?er deyi?le H.Weissenborg bir tür lap slide gitardyr ve Los Angeles'ta 1920'ler ve 1930'larda Hermann Weissenborg tarafyndan üretilmi?tir.Yakla?yk olarak be? binden daha az sayyda orijinal ensrtüman üretilmi? ve kaç tanesinin hala sa?lam kaldy?y bilinmemektedir.Marka ?u anda reprodüksiyon ürünleri için kullanylmaktadyr.
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy KullanmaBu Sayfa 0,063 Saniyede Yüklendi.

web tasarım Web Tasarım
Tüm Hakları Gitarist.com Adresine Aittir.Üyelerin sitede belirtmiş oldukları görüşler ,makaleler,resimlerden gitarist.com sorumlu tutulamaz.
İletişim için Tıklayınız.

RON Ron
url shorter Url shorter